Kangaroo Kids Mumbai Mahim West

Kangaroo Kids Mumbai Mahim West

Address :Billabong High International School , 90-92, Cadel Road, Veer Savarkar Marg, Mahim West, Mumbai – 400 016
Telephone :022 - 24466547 / 32420269 / 70 / 64
Email :[email protected], [email protected]
Website :
Website :http://kkel.com

Tutor's

Alok Sharma

Alok Sharma..

Jaffar Hussain

Jaffar Hussain..

Bhavna Sambyal

Bhavna Sambyal..

Miral Bhatt

Miral Bhatt..

Students

Gupta Preeti

Gupta Preeti..

Selvam Venkatesan

Selvam Venkatesan..

anil Yadav

anil Yadav..

Sunil Paryani

Sunil Paryani..